Misja gospodarcza do Republiki Białorusi, Mińsk 2017

Firma Yasa Motors Poland brała dział udział w Misji gospodarczej do Republiki Białorusi w dniach 22 – 24 listopada 2017 r.,w ramach projektu własnego RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.