Działanie 1.3, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, POPW 2014-2020


YASA Motors Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna zrealizowała projekt pt. „Nowa generacja zaworów dla lotniczych układów hydraulicznych” w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,  działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Celem projektu było wdrożenie do produkcji seryjnej wyników prowadzonych prac B+R nad konstrukcją i sposobem przemysłowego wytwarzania zaworu hydraulicznego YASA RL50 – produktem innowacyjnym na skale rynku światowego.

W ramach projektu planowane było wprowadzenie na rynek międzynarodowy nowej generacji zaworu hydraulicznego jako produktu dla lotnictwa.

Wartość projektu: 10 292 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  7 000 000,00 PLN