ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/YASA/BGK/2016

Pytania oferentów do Zapytania 1/YASA/BGK/2016 cz.1

Pytanie nr 1
Prośba o udzielenie informację dotyczącą istniejących w zakładzie instalacji niskoprądowych z określeniem producenta, typu urządzeń i innych danych niezbędnych do ich wyceny dla Etapu IIa, w zakresie: 1. KD 2. SSWiN 3. LAN 4. CCTV W udostępnionych przez Państwa przedmiarach robót nie ma żadnych danych na ten temat.
Odpowiedź: Dokumentacja budowlana nie zawiera żadnych nazw własnych urządzeń i systemówprojektowanych oraz obecnie eksploatowanych przez Inwestora. Nie możemy narzucać żadnych rozwiązań konkretnych producentów. Jednocześnie pragniemy poinformować, że możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu już istniejącego
Pytanie nr 2
Proszę o podanie parametrów świetlików dachowych, ilości i wymiarów klap przewietrzających w poszczególnych pasmach świetlików, oraz informację dot. sterowania tymi klapami
Odpowiedź: Pasma świetlne o wymiarach 3,6m x 19,5 m sztuk 2 Pasmo świetlne np. Essmann wykonane z: siedmiowarstwowej płyty poliwęglanowej 16 mm oraz czterowarstwowej płyty poliwęglanowej 10 mm w kolorze mlecznym o współczynniku U = 1,30 W/m2 x K, osadzonej w konstrukcji aluminiowej, z uszczelkami EPDM zlokalizowanymi w profilu łączącym poszczególne płyty. Płyty czołowe pasma o analogicznej budowie i grubości wypełnienia. Wieniec Essmann, wykonany z blachy stalowej o gr. 2 mm ocynkowanej, do ocieplenia równolegle z ociepleniem dachu. W każdym paśmie zintegrowane 3 klapy przewietrzające z czujką pogodową. Pasma - klapa przewietrzająca o wymiarach : 1,0 x 2,5 sztuk 3 na każde pasmo łącznie 6 szt. Klapa o konstrukcji jak kopuła zasadnicza pasma świetlnego o dł. 1 m . Mechanizm klapy, otwierany automatycznie. Siłowniki elektryczne Essmann tandem 230 V o wysięgu 300 mm. na każdą klapę przypadają po dwa siłowniki.
Pytanie nr 3
Czy włączenie nowych instalacji do istniejących systemów jest po stronie Zamawiającego (np. z uwagi na funkcjonujące umowy serwisowe i kwestie gwarancyjne)?
Odpowiedź: Włączenie nowych instalacji do istniejących systemów jest po stronie Wykonawcy.
Pytanie nr 4
Czy zgodnie z warunkami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, oferta ma być złożona w formie uzupełnionego kosztorysu z przedmiaru robót tj załączniki nr 1-4, czy może być to forma naszej tabeli, uwzględniająca jedynie pozycje kosztorysu?
Odpowiedź: Może być forma tabeli sporządzonej przez Oferenta. Istotnym jest by kosztorys ofertowy zawierał zakres prac zawartych w przedmiarach robót – załączniki 1-4 do oferty.
Pytanie nr 5
Konstrukcja stalowa - czy dostępny jest projekt wykonawczy
Odpowiedź: Nie
Pytanie nr 6
Konstrukcja stalowa - czy w pozycja 1.5.1 zawiera kompletne zestawienie stali konstrukcyjnej? Czy uwzględniono podkonstrukcje pod rurociągi?
Odpowiedź: Nie
Pytanie nr 7
Proszę o podanie ilości kg stali ocynkowanej, oraz nieocynkowanej – tabela zabiera sumaryczne zestawienie.
Odpowiedź: Bez projektu wykonawczego konstrukcji stalowej nie jesteśmy w stanie podać dokładnych wartości mas dla poszczególnych rodzajów konstrukcji. Stal malowana – ok. 37 201,88 kg Stal ocynkowana – ok. 2 990,83 kg
Pytanie nr 8
Hala NISKA 07H – proszę o informację czy należy zastosować posadzę żywiczną antystatyczną? W opisie do architektury pkt 6 jest o tym wspomniane.
Odpowiedź: Tak, posadzka żywiczna antystatyczna.
Pytanie nr 9
Hala NISKA 07H – proszę o informacje dotyczącą kontenera prób dostarczaną przez inwestora. Czy należy przewidzieć pod ten kontener jakiś fundament?
Odpowiedź: Kontener ma mieć wymiary 5x5 Tak
Pytanie nr 10
Hala WYSOKA – proszę o informację czy w pomieszczeniu które jest wydzielone ścianką ażurową należy zastosować jakiś sufit? Np. z blachy trapezowej?
Odpowiedź: W pomieszczeniu wydzieloną ścianką ażurową (magazyn), nie przewiduje się sufitu. Sufit przewidziano tylko w pomieszczeniu wydzielonym WC oraz w hali niskiej.
Pytanie nr 11
Dojazd do placu budowy i tymczasowy dojazd do Zakładu: prosimy o przesłanie ( udostepnienie ) wytycznych do zagospodarowania terenu w tym zakresie, o których to wytycznych jest zapis w projekcie zagospodarowania terenu.
Pytanie nr 12
Zgodnie z zapisem w zapytaniu ofertowym w cenie ofertowym należy ująć roboty zgodnie z przedmiarem robót:czy wobec powyższego dojazd o którym mowa w pkt 1 należy ujmować w wycenie robót ?
Odpowiedź: Proszę nie uwzględniać powyższego dojazdu w wycenie robót. Po podpisaniu umowy prace dodatkowe będą ustalane z wybranym Wykonawcą.
Pytanie nr 13
Zgodnie z przedmiarem robót pkt 1.11 w nowej ścianie szczytowej mają być zamontowane bramy z demontażu.Prosimy o wskazanie producenta bram celem wyceny "przekładki" bram przez upoważnioną przez dostawcęfirmę serwisową celem zachowania gwarancji
Odpowiedź Krispol
Pytanie nr 14
W świetle zapisów w zapytaniu ofertowym o nadrzędności przedmiaru robót nad projektem budowlanym, w ofercie należy wycenić roboty ujęte w przedmiarze robót. W tym kontekście niezrozumiała jest lakoniczna odpowiedź na pytanie nr 6, nie precyzująca jak będą rozliczane roboty niezbędne do wykonania a nie ujęte w przedmiarze robót.
Odpowiedź: Prace dodatkowe będą regulowana na podstawie dodatkowej umowy z Wykonawcą.
Pytanie nr 15
W nawiązaniu do zapisu w Zapytaniu ofertowym „Zamawiający zgadza się na zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż przyjęte w projekcie budowlanym zamiennym i przedmiarze robót stanowiącym załączniki 1-4 do Zapytania ofertowego pod warunkiem zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, tj. o parametrach nie gorszych niż przyjęte w wymienionej dokumentacji”, proszę o zgodę na zastosowanie w posadzce betonowej zbrojenia rozproszonego z włókien stalowych w ilości zapewniającej wymaganą w projekcie budowlanym zamiennym nośność posadzki, tj. w części wysokiej hali 15 ton/m2 i w części niskiej hali 5 ton/m2.
Odpowiedź: Prosimy o utrzymanie warstw konstrukcyjnych posadzki tak jak w projekcie budowlany.