ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/YASA/BGK/2017

Pytania oferentów do Zapytania 5/YASA/BGK/2017

Pytanie nr 1
Do przeprowadzenia testów odbiorczych (jak również szkolenia z obsługi) maszyny do przyrostowego wytwarzania typu SLM wymagane jest wykorzystanie startowego pakietu materiału proszkowego. Czy uruchomienie i szkolenie w przypadku obu maszyn będzie dotyczyło tego samego typu materiału proszkowego? Który ze zdefiniowanych przez Zamawiającego materiałów proszkowych winien być dostarczony wraz z maszynami typu SLM?
Odpowiedź: Tak, uruchomienie i szkolenie dotyczy tego samego materiału. Materiał na którym będzie prowadzone szkolenie i uruchomienie to 1.2709 (maraging steel).
Pytanie nr 2
W części V (Kryteria udzielenia zamówienia) oraz we wzorze oferty (Parametry przedmiotu zamówienia) Zamawiający wymaga podania planowanego średniego zużycia energii (w kWh), który to parametr będzie podlegał ocenie. Jednakże, Zamawiający nie zdefiniował referencyjnego czasu pracy maszyny do przyrostowego wytwarzania typu SLM, który umożliwiłaby kalkulację oczekiwanego parametru. Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie/określenie referencyjnego czasu pracy maszyny typu SLM do kalkulacji planowanego średniego zużycia energii elektrycznej (w kWh).
Odpowiedź: Zakładamy referencyjny poziom czasu pracy maszyny czyli stosunek czasu pracy do postoju w stanie czuwania na poziomie 80%.