Misja Gospodarcza do Indii [Gujarat, Ahmadabad]

Firma Yasa Motors Poland  brała udział w Misji gospodarczej do Indii [Gujarat, Ahmadabad] w dniach 8-14 stycznia 2017 r., organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu własnego RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.