Targi Aerospace & Defense Meetings Central Europe Rzeszów

Firma Yasa Motors Poland  brała dział w Targach Aerospace & Defense Meetings Central Europe Rzeszów 2017, organizowanych w dniach 9 – 11 maja 2017 r. przez Województwo Podkarpackie (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego) ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości,
w ramach projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”