NDT (Non-Destructive Testing)

 

Badania nieniszczące są sposobem oceny stanu obiektu, nie wpływającym w istotny sposób na jego właściwości strukturalne i powierzchniowe, umożliwiają lokalizację defektów materiału, wady fabryczne, czy wady eksploatacyjne. Służą do wykrywania nieciągłości materiałowych, oceny właściwości materiałów oraz dokonywania pomiarów gabarytów obiektów bez wywoływania zmian ich właściwości użytkowych. Badania nieniszczące to najskuteczniejsza metoda uzyskania informacji o danym materiale, wyrobie lub konstrukcji bez wprowadzania jakichkolwiek stałych zmian w cechach użytkowych obiektu.

Badania penetracyjne (PT) 

Kontrola penetracyjna ma szerokie spektrum stosowania, jest odpowiednia dla wszystkich materiałów metalowych lub niemetalowych z wyjątkiem wyrobów porowatych. Jest to szybki i dokładny proces lokalizacji wad powierzchniowych, takich jak pęknięcia skurczowe, porowatość, zawalcowania, pęknięcia zmęczeniowe, pęknięcia szlifierskie, pęknięcia hartownicze, spoiny, zakucia, pęknięcia kuźnicze, nieszczelność i brak przetopu. W Yasa stosuje się metodę fluorescencyjną wodno-zmywalna o wysokim (3) poziomie czułości, do badań używane są materiały firmy Magnaflux. Badania są wykonywane przez wykwalifikowany i certyfikowany personel w stopniu 2 wg normy ASTM E 1417/E1417M. Nadzór sprawowany jest przez certyfikowany poziom 3.

baa2
baa1
baa
baa4

Badania magnetyczno-proszkowe (MT).

Badania magnetyczno-proszkowe są jedną z najbardziej czułych, wiarygodnych i wydajnych metod nieniszczących, służących kontroli powierzchni materiałów ferromagnetycznych o strukturze ferrytycznej i martenzytycznej oraz stale ulepszane cieplnie oraz utwardzane wydzieleniowo lub stale wysokostopowe typu: Z 15 CN 17-03, Z 100 CD 17, E-Z 2 NKD 18, 1.6359, 15-5 PH, AISI 440 C, 1.4534 (PH 13-8 Mo). Umożliwiają wykrywanie nie tylko wad znajdujących się na powierzchni materiału, ale również wad ukrytych do około 2mm w głąb materiału.

W procesie MT w Yasa Motors Poland stosuje się metodę ciągłą, mokrą, z fluorescencyjną zawiesiną,
do badań używane są materiały firmy Magnaflux. Badania są wykonywane przez wykwalifikowany
i certyfikowany personel w stopniu 2 wg normy ASTM E 1444/E1444M. Nadzór sprawowany jest przez certyfikowany poziom 3.

W listopadzie 2017 roku nasza firma uzyskała akredytację Nadcap dla badań MT.

Procesy specjalne

W szeregu wymagań jakościowych stawianych w przemyśle lotniczym, istotną kwestią jest zapewnienie zgodności wymagań procesów specjalnych. Procesy specjalne, to te których zgodność nie może być udowodniona w sposób bezpośredni poprzez kontrolę wizualną. Ocena zgodności procesu może zostać przeprowadzona tylko poprzez wykonanie specjalistycznych badań. Istotne jest nadzorowanie parametrów procesu w stopniu zapewniającym jak największą powtarzalność.


Pasywacja stali nierdzewnej

Proces pasywacji odnosi się zasadniczo do metali. Może być procesem naturalnym, wynikającym
z właściwości metalu w danym środowisku, lub też może być procesem sztucznie wywołanym przez człowieka (tworzy się warstwę pasywną składającą się z tlenków, głownie tlenków chromu).Pasywacja to proces, w którym substancja aktywna chemicznie w danym środowisku wytwarza na swojej powierzchni powłokę pasywną, utworzoną z produktów reakcji chemicznej tej substancji z otoczeniem. O pasywacji mowa jest wtedy, gdy powłoka ta jest całkowicie odporna na dalsze reakcje z tym środowiskiem
i jednocześnie na tyle szczelna, że stanowi barierę ochronną dla substancji którą otacza. Jeżeli warstwa pasywna ulegnie zniszczeniu w sposób mechaniczny lub chemiczny, obiekt w miejscu uszkodzonym traci swoją odporność (do momentu ponownej pasywacji). W Yasa Motors Poland proces pasywacji wykonywany jest w kwasie cytrynowym, jest to metoda najbezpieczniejsza oraz najbardziej przyjazna środowisku. Efektywność procesu jest sprawdzana poprzez test w komorze klimatycznej.

Elektrodrążenie wgłębne (EDM) - Electrical Discharge Machining

Elektrodrążenie wgłębne wykorzystywane jest najczęściej przy wykonywaniu specjalistycznych części maszyn i urządzeń oraz podczas obróbki materiałów trudnoskrawalnych - przewodzących. Elektrodrążenie wgłębne stosuje się przy obróbce miejsc, do których dostęp narzędzia skrawającego jest utrudniony. Dobrym przykładem jest tu wykonywanie rowków wpustowych pod połączenia wielowypustowe i wielokarbowe. Metoda ta pozwala uzyskać skomplikowane kształty, często niemożliwe do wykonania przy pomocy obróbki skrawaniem. W procesie obróbki metodą elektrodrążenia wgłębnego używane są elektrody miedziane, grafitowe lub miedzio-wolframowe. Elektrody wykonujemy zwykle we własnym zakresie przy użyciu precyzyjnych obrabiarek CNC. Tak jak przy każdym rodzaju obróbki elektroerozyjnej zaletą również i tej metody jest możliwość obróbki praktycznie każdego materiału przewodzącego prąd, włącznie z materiałami trudnoobrabialnymi o wysokiej twardości, jak np. stal hartowana, szybkotnąca czy węgliki spiekane. W naszym parku maszynowym posiadamy urządzenie Roboform o oznaczeniu 51 z przestrzenią roboczą  wymiarach (x, y, z) (600x400x450)   umożliwiające obróbkę detali o wadze nawet do 2000kg

Obróbka elektrochemiczna (ECM) (ECD) - Electrochemical Machining, Electrochemical Deburring

Obróbka elektrochemiczna (ECM)  zaliczana jest do tzw. niekonwencjonalnych metod obróbki materiałów. Jest to proces kształtowania przez roztwarzanie elektrochemiczne przedmiotów z metali i ich stopów przewodzących prąd elektryczny przy wykorzystaniu kształtowej elektrody. Proces ten zachodzi w wyniku reakcji elektrochemicznych zgodnie z prawami Faraday’a. Zalety obróbki elektrochemicznej: Możliwość obróbki elementów wykonanych z materiałów trudno obrabialnych lub niemożliwych do kształtowania za pomocą innych metod (np. stopy tytanu, stopy niklu, stale zahartowane, o dowolnej twardości)

duża wydajność procesu (kilkakrotnie większa niż w obróbce elektroerozyjnej)

możliwość uzyskania dobrej jakości powierzchni (chropowatość Ra nawet poniżej 1 µm)

możliwość wykonywania skomplikowanych kształtów (kształt elektrody) 

ten rodzaj obróbki nie wprowadza istotnych zmian w warstwie wierzchniej kształtowanej powierzchni z powodu braku oddziaływania

mechanicznego oraz termicznego na obrabianą powierzchnię narzędzie, którego powierzchnia robocza  jest negatywem wykonywanej powierzchni, nie ulega zużyciu, dzięki temu możliwe jest znaczne obniżenie kosztów.

Gratowanie Elektrochemiczne (ECD) - Electrochemical Deburring

Obróbka gratowania elektrochemicznego wykorzystująca zjawisko roztwarzania elektrochemicznego do  zdejmowania zadziorów i wygładzania ostrych krawędzi w miejscach przecinania się otworów. Proces ten zachodzi podobnie jak w obróbce elektrochemicznej  zgodnie z prawami Faraday'a. Obróbka może być prowadzona w zespolonych gniazdach gdzie podczas jednego krótkiego cyklu obróbczego (ok 30-40 s) można osunąć grat, zadziory i wygładzić krawędzie. 

Gratowanie

Gratowanie czyli usuwanie ostrych pozostałości materiału, tzw. gratów, na krawędziach detalu pozostałych po różnego rodzaju obróbce skrawaniem. Celem gratowania jest stępienie ostrych krawędzi, usunięcie odprysków z powierzchni detalu, poprawienie estetyki wykonanych wyrobów, a także zapewnienie bezpieczeństwa przed uszkodzeniami dłoni lub innych części ciała w wyniku pracy
z materiałem.

gar3
gar2
gar
gar4